Ulotka dla pacjenta

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA

Lagosa

(Silybi mariani extr. siccum)
Tabletki drażowane

Należy przeczytać uważnie całą ulotkę, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.
Lek ten jest dostępny bez recepty. Aby jednak uzyskać najlepszy wynik leczenia, należy stosować lek Lagosa ostrożnie.

  • Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.
  • Należy zwrócić się do farmaceuty, jeśli potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja.
  • Jeśli objawy nasilą się lub nie ustąpią, należy skontaktować się z lekarzem.
  • Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Patrz punkt 4.

Spis treści ulotki:

  1. Co to jest lek Lagosa i w jakim celu się go stosuje
  2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Lagosa
  3. Jak stosować lek Lagosa
  4. Możliwe działania niepożądane
  5. Jak przechowywać lek Lagosa
  6. Inne informacje

1. CO TO JEST LEK LAGOSA I W JAKIM CELU SIĘ GO STOSUJE

Lagosa jest lekiem chroniącym wątrobę przed działaniem związków toksycznych, pobudza jej zdolność regeneracyjną, utrudnia przenikanie czynników hepatotoksycznych do wnętrz komórek wątroby, stabilizuje i normalizuje funkcje komórek wątrobowych.

Wskazania do stosowania:
Stany po uszkodzeniach wątroby spowodowanych działaniem związków toksycznych; jako leczenie wspomagające w przewlekłych stanach zapalnych wątroby.

2. INFORMACJE WAŻNE PRZED ZASTOSOWANIEM LEKU LAGOSA

Nie stosować przy nadwrażliwości na substancje czynne lub pomocnicze zawarte w produkcie.

Stosowanie u dzieci:

Z powodu braku danych dotyczących bezpieczeństwa nie zaleca się stosowania u dzieci do 12 lat. Lek zawiera laktozę, jeśli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancje niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku.

Stosowanie innych leków

Nie stwierdzono interakcji z innymi lekami.

Ciąża i karmienie piersią

Z powodu braku danych dotyczących bezpieczeństwa nie zaleca się stosowania w okresie ciąży i karmienia piersią.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Brak danych

3. JAK STOSOWAĆ LEK LAGOSA

Dorośli i dzieci powyżej 12 lat: jedna tabletka drażowana dwa razy na dobę.
Tabletki powinny być przyjmowane z odpowiednią ilością płynu.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Lagosa:

Nie stwierdzono żadnego przypadku zatrucia.
Nie jest znane antidotum w przypadku przedawkowania. Należy podjąć leczenie objawowe.

4. MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

Jak każdy lek, lek Lagosa może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią. W przypadku wystąpienia działań niepożądanych należy zaprzestać stosowania leku i zasięgnąć porady
lekarza.

Sporadycznie występuje lekkie działanie przeczyszczające.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie lub pielęgniarce. Działania niepożądane można
zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych
Al. Jerozolimskie 181 C
02-222 Warszawa
tel.: + 48 22 49 21 301
fax: + 48 22 49 21 309
e-mail: ndl@urpl.gov.pl

Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu.

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5. JAK PRZECHOWYWAĆ LEK LAGOSA

Lek należy przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Nie należy stosować leku Lagosa po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

Brak specjalnych zaleceń dotyczących przechowywania.
Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji lub domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę co zrobić z lekami, których się już nie potrzebuje. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. INNE INFORMACJE

Co zawiera lek Lagosa?

Substancją czynną jest 240,0 mg suchego ekstraktu z ostropestu plamistego (Frukt. Cardui mariae) odpowiadającego 150 mg sylimaryny w przeliczeniu na sylibinę.

Substancje pomocnicze:

laktoza jednowodna, celuloza mikrokrystaliczna, krzemionka koloidalna bezwodna, kroskarmeloza sodowa typ A, Powidon K 30, talk, magnezu stearynian, długołańcuchowe glicerydy częściowe, szelak, sacharoza,
wapnia węglan, guma akacjowa suszona rozpyłowo, skrobia kukurydziana, tytanu dwutlenek, Makrogol 6000, glicerol 85%, Polisorbat 80, wosk Montana glikolowy.

Nie zawiera glutenu.
Zawiera laktozę.

Jak wygląda Lagosa i co zawiera opakowanie

25 tabletek drażowanych
50 tabletek drażowanych
100 tabletek drażowanych

Podmiot odpowiedzialny

Wörwag Pharma GmbH & Co. KG
Calwer Str. 7
71 034 Böblingen
Niemcy

Wytwórca
Mauermann Arzneimittel KG
Heinrich-Knote-Str. 2
82343 Pöcking
Niemcy

Dragenopharm Apotheker Püschl GmbH
Göllstr. 1
84529 Tittmoning
Niemcy
W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego:
Woerwag Pharma Polska sp. z o.o.
Dziekońskiego 1, 00-728 Warszawa
tel. (+48) 22 863 72 81
fax (+48) 22 877 13 70

Data zatwierdzenia ulotki: 25.05.2017