Ulotka dla pacjenta

 ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA

Lagosa

Silybi mariani extractum siccum

Tabletki drażowane

Należy przeczytać uważnie całą ulotkę, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

Lek ten jest dostępny bez recepty. Aby jednak uzyskać najlepszy wynik leczenia, należy stosować lek Lagosa ostrożnie.

 • Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.
 • Należy zwrócić się do farmaceuty, jeśli potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja.
 • Jeśli objawy nasilą się lub nie ustąpią, należy skontaktować się z lekarzem.
 •  Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Patrz punkt 4.

Spis treści ulotki:

 1. Co to jest lek Lagosa  i w jakim celu się go stosuje
 2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Lagosa
 3. Jak stosować lek Lagosa
 4. Możliwe działania niepożądane
 5. Jak przechowywać lek Lagosa
 6. Inne informacje

1. CO TO JEST LEK  LAGOSA I W JAKIM CELU SIĘ GO STOSUJE 

Lagosa jest lekiem chroniącym wątrobę przed działaniem związków toksycznych, pobudza jej zdolność regeneracyjną, utrudnia przenikanie czynników hepatotoksycznych do wnętrz komórek wątroby, stabilizuje i normalizuje funkcje komórek wątrobowych.

Wskazania do stosowania:

Stany po uszkodzeniach  wątroby spowodowanych działaniem związków toksycznych; jako leczenie wspomagające w przewlekłych stanach zapalnych wątroby.

2. INFORMACJE WAŻNE PRZED ZASTOSOWANIEM LEKU LAGOSA

Nie stosować przy nadwrażliwości  na substancje czynne lub pomocnicze zawarte w produkcie.

Stosowanie u dzieci:

Z powodu braku danych dotyczących bezpieczeństwa nie zaleca się stosowania u dzieci do 12 lat.

Lek zawiera laktozę i sacharozę, jeśli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancje niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku.

Lek zawiera mniej niż 1 mmol (23 mg) sodu w 1 tabletce, to znaczy lek uznaje się za „wolny od sodu”.

Stosowanie innych leków 

Nie stwierdzono interakcji z innymi lekami.

Ciąża i karmienie piersią

Z powodu braku danych dotyczących bezpieczeństwa nie zaleca się stosowania w okresie ciąży i karmienia piersią.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Brak danych

3. JAK STOSOWAĆ LEK LAGOSA

Dorośli i dzieci powyżej 12 lat: jedna tabletka drażowana dwa razy na dobę.

Tabletki powinny być przyjmowane z odpowiednią ilością płynu.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Lagosa:

Nie stwierdzono żadnego przypadku zatrucia.

Nie jest znane antidotum w przypadku przedawkowania. Należy podjąć leczenie objawowe.

4. MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

Jak każdy lek, lek Lagosa może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

W przypadku wystąpienia działań niepożądanych należy zaprzestać stosowania leku i zasięgnąć porady lekarza.

Sporadycznie występuje lekkie działanie przeczyszczające.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie lub pielęgniarce. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

Al. Jerozolimskie 181 C

02-222 Warszawa

tel.: + 48 22 49 21 301

fax: + 48 22 49 21 309

Strona internetowa: https://smz.ezdrowie.gov.pl

Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu.

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5. JAK PRZECHOWYWAĆ LEK LAGOSA 

Lek należy przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Nie należy stosować leku Lagosa po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

Brak specjalnych zaleceń dotyczących przechowywania.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji lub domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę co zrobić z lekami, których się już nie potrzebuje. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. INNE INFORMACJE

Co zawiera lek Lagosa 

Substancją czynną jest 240,0 mg suchego wyciągu z ostropestu plamistego (Frukt. Cardui mariae) odpowiadającego 150 mg sylimaryny w przeliczeniu na sylibinę.

Substancje pomocnicze:

laktoza jednowodna, celuloza mikrokrystaliczna, krzemionka koloidalna bezwodna, kroskarmeloza sodowa typ A, Powidon K 30, talk, magnezu stearynian, długołańcuchowe glicerydy częściowe, szelak, sacharoza, wapnia węglan, guma akacjowa suszona rozpyłowo, skrobia kukurydziana, tytanu dwutlenek, Makrogol 6000, glicerol 85%, Polisorbat 80, wosk Montana glikolowy.

Nie zawiera glutenu.

Zawiera laktozę i sacharozę (patrz punkt 2)

Lek uznaje się za „wolny od sodu”.

Jak wygląda Lagosa  i co zawiera opakowanie

Okrągłe tabletki drażowane.

Blistry z folii Aluminium/PVC/PVDC pakowane w pudełko tekturowe.

Opakowania zawierają 25, 50, 100 tabletek drażowanych.

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

Podmiot odpowiedzialny 

Wörwag  Pharma GmbH & Co. KG

Flugfeld-Allee 24

71 034 Böblingen

Niemcy

Wytwórca

Mauermann Arzneimittel KG

Heinrich-Knote-Str. 2

82343 Pöcking

Niemcy

Dragenopharm Apotheker Püschl GmbH

Göllstrasse 1

84529 Tittmoning

Niemcy

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego:

Woerwag Pharma Polska sp. z o.o.

 1. Józefa Piusa Dziekońskiego 1

00-728 Warszawa 

tel. (+48) 22 863 72 81

fax (+48) 22 877 13 70

Data zatwierdzenia ulotki:   Październik 2021